กรด-เบส
c

เนื้อหา

 • นิยามของกรดและเบส

 • ปัจจัยที่มีผลต่อความแรงของกรดและเบส

 • การแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อน

 • ค่าคงที่ผลคูณของไอออนของน้ำ

 • มาตราส่วน pH

 • การคำนวณเกี่ยวกับค่า Ka และ Kb

 • สารละลายกรดอ่อน

 • สารละลายกรดโพลิโปรติ
   

 • สารละลายบัฟเฟอร์

 • ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส

 • อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส

 • การไตเตรดกรด-เบส

นิยามของกรดและเบส

 • อาร์เรเนียส
  กรด :
  สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H+ (โปรตรอน)

 • เบส : สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ OH-

 •  

 • บรอนสเตด-เลารี

 • กรด : สารที่ให้โปรตรอน

 • เบส : สารที่รับโปรตรอน

 • ลิวอิส

 • กรด : สารที่สามารถรับคู่อิเลคตรอนแล้วเกิดพันธะโควาเลนต์

 • เบส : สารที่สามารถให้คู่อิเลคตรอนในการเกิดพันธะโควาเลนต์

 • นิยามของระบบตัวทำละลาย

 • กรด : สารที่ให้ไอออนบวกของตัวทำละลาย

 • เบส   : สารที่ให้ไอออนลบของตัวทำละลาย

ปัจจัยที่มีผลต่อความแรงของกรดและเบส

 • ค่า E.N ของอะตอมอื่นในโมเลกุลกรด

 • พลังงานพันธะ

Leveling Effect

 • ปรากฎการณ์ที่น้ำปิดบังความแรงของกรดต่างๆ ทำให้ดูเหมือนความแรงเท่ากัน

 

 • การบอกความแตกต่าง

 • ใช้ตัวทำละลายที่เป็นเบสอ่อนกว่าน้ำสำหรับกรด

 • ใช้กรดที่อ่อนกว่าน้ำเป็นตัวทำละลายสำหรับเบส

การแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อน

 • กรดโมโนโปรติก HA

 • กรดโพลิโปรติก HnA

 • การแตกตัวของเบส

 •  

ค่าคงที่ผลคูณของไอออนของน้ำ

 • Autoprotolysis หรือ Self-ionization
  น้ำบริสุทธิ์ [H+] = [OH-] = 10-7 M

 •  

 •  

มาตราส่วน pH

 • ในน้ำบริสุทธิ์ pH = pOH = 7

 • การวัด pH ของสารละลาย

 • ใช้การเปรียบเทียบสี

 • ช้การวัดความต่างศักย์

 •  

 • สูตรเกี่ยวกับการคำนวณ กรด-เบส

   

  ค่าคงที่การแตกตัวของกรด

  Ka = [H+] [A] /

  [HA]

   

  ค่าคงที่การแตกตัวของเบส

  Kb =[BH+][OH [B]

   

  ค่าคงที่การแตกตัวของน้ำ

  Kw = [H+] [OH-

   

  pH ของสารละลาย

  pH = -log [H+]

   

   

  pOH ของสารละลาย

  pOH = -log[OH-

   

   

  pH ของสารละลายบัฟเฟอร์

  pH = pKa - log

  [กรด] / [เกลือ]

   

  pOH ของสารละลายบัฟเฟอร์

  pOH = pKb - log

  [เบส] / [เกลือ]

   

  ค่าคงที่ของการไฮโดรลิซิสสำหรับไอออนลบ

  Kh = Kw / Ka

   

  ค่าคงที่ของการไฮโดรลิซิสสำหรับไอออนบวก

  Kh = Kw / Ka

   

  ค่า Kh ของเกลือของกรดอ่อน

  Kh = Kw / Ka*Kb

   

 

 

 

 

edit @ 1 Jan 2009 00:05:30 by Chatchai M.507-No.32

Comment

Comment:

Tweet

#10 By (223.207.149.88|223.207.149.88) on 2014-08-10 09:07

big smile big smile

#9 By aritsara (125.27.182.116) on 2011-03-15 13:28

*_* ขอบคุณครับ

#8 By sun (117.47.73.86) on 2010-09-15 18:56

very very

#7 By (110.49.205.5) on 2010-07-23 20:52

ก็ดี

#6 By (222.123.172.249) on 2010-01-17 10:49

#5 By (222.123.172.249) on 2010-01-17 10:48

ไม่เวิ๊กอ๊า ไม่ค่อยน่าอ่านเลยพี่
อีกอย่างมันทะแม๊ง ทะแม๊ง
สันญาลักมันไม่ชัวอ่ะ !!sad smile

#4 By (112.142.112.92) on 2009-12-09 21:11

#3 By (113.53.90.240) on 2009-11-04 17:26

Hot! Hot! Hot!

เขียนเอนทรีย์ดีๆออกมาอีกนะ เราชอบdouble wink cry

#2 By zero-be on 2008-12-31 23:54

happy new year จ้า big smile big smile big smile

#1 By เซงครับ on 2008-12-31 23:52